Praktijkregels

Bij deze een samenvatting van de werkwijze en praktijkregels die gelden in de praktijk. Informatie over privacy, dossieropbouw, klachtenregeling, hantering meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling als ook waarneming in geval van langdurige ziekte staat hierin beschreven.

Praktijkregels L.M. van de pol GZ-psycholoog

Kwaliteitsstatuut

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige GGZ’, dat wil zeggen generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken.  Een kwaliteitsstatuut draagt ertoe bij dat de juiste hulp, op de juiste plaats, door de juiste zorgprofessionals binnen een professioneel en kwalitatief verantwoord netwerk wordt geleverd. Het kwaliteitsstatuut stelt de cliënt in staat een weloverwogen keuze te maken voor een bepaalde zorgaanbieder en te participeren in de besluitvorming rond zijn of haar behandeling.

Update kwaliteitsstatuut L.M. van de Pol GZ-psycholoog 2019

Privacyregels

Als psycholoog ben ik verplicht een dossier en administratie bij te houden. Hierin worden een aantal gegevens vastgelegd, zoals onder meer naam, adres, geboortedatum, huisarts, medicijngebruik, vragenlijsten en verwijsbrieven. Ook de gegevens over het verloop van de behandeling en afgenomen diagnostische testen worden hierin bewaard. Tevens zit in het dossier uw toestemmingsformulier voor het verwerken en verstrekken van wettelijk verplichte informatie. Daarbij hou ik mij in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Privacyprotocol L.M van de Pol GZ-psycholoog