Samenwerking en informatie-uitwisseling met andere zorgaanbieders

Ik werk samen met diverse huisartsen en POH-GGZ als ook collega hulpverleners in de regio. Inhoudelijke informatie-uitwisseling met deze partijen gebeurt alleen met jouw toestemming. Ik overleg met de huisarts bij onder andere verdenking van ernstigere psychische problematiek, vraag voor medicatie of doorverwijzing (opschaling) naar de SGGZ. Bij afronding van de behandeling zal er een eindbrief naar de huisarts worden gestuurd en is er indien nodig contact met de POH GGZ voor een eventueel nazorgtraject. Wanneer je bent doorverwezen naar de SGGZ dan kunnen zij, met jouw toestemming, altijd contact met mij opnemen voor overleg.

Het is gebruikelijk dat psychologen deelnemen aan een intervisiegroep met collega’s waarin zij inhoudelijke vragen en casussen bespreken. Ik neem deel aan twee intervisiegroepen met psychologen uit de regio, namelijk een waarin casussen van kinderen en jongeren worden besproken en een waarin ik casussen van volwassenen worden besproken. Hierin worden casussen anoniem ingebracht.

Tijdens vakantie, verlof of (langdurige) ziekte van mij zal in overleg met jou gekeken worden naar vervanging, waarbij allereerst nagegaan wordt of deze vervanging door de POH GGZ of een van de intervisieleden gedaan kan worden. Indien ik door de omstandigheden zelf geen contact op kan nemen, zal dit in principe gedaan worden door mevr. G. (Gerrie) Ham, GZ-psycholoog uit Nijkerk (https://www.gerrieham.nl/).

Voor meer informatie hierover verwijs ik je graag naar mijn kwaliteitsstatuut.